کرونا در 24 ساعت گذشته جان چند ایرانی را گرفت؟

کرونا در 24 ساعت گذشته جان چند ایرانی را گرفت؟