اعتراضات تقصیر دولت سابق است

اعتراضات تقصیر دولت سابق است