رئیس جمهور فردا به کدام دانشگاه می‌رود؟

رئیس جمهور فردا به کدام دانشگاه می‌رود؟