ترور والی پنجشیر در انفجار کابل

ترور والی پنجشیر در انفجار کابل