«ایران توان افزایش جمعیت را ندارد»

«ایران توان افزایش جمعیت را ندارد»