اعلام رای دادگاه شکایت روحانی از رسایی

اعلام رای دادگاه شکایت روحانی از رسایی