رئیس قوه قضائیه: زیبنده نیست این تعداد زندانی داشته باشیم

رئیس قوه قضائیه: زیبنده نیست این تعداد زندانی داشته باشیم