ماجرای عینک دودی مقام اماراتی در سفر به ایران

ماجرای عینک دودی مقام اماراتی در سفر به ایران