نظر کوثری درباره نحوه برخورد با تجمع کنندگان اصفهان

نظر کوثری درباره نحوه برخورد با تجمع کنندگان اصفهان