ماجرای فیش‌های نجومی و برکناری مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر چه بود؟

ماجرای فیش‌های نجومی و برکناری مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر چه بود؟