نوشدارو بعد از مرگ سهراب رسید؛ اهدای واکسن‌های چینی به کشورهای آفریقایی

نوشدارو بعد از مرگ سهراب رسید؛ اهدای واکسن‌های چینی به کشورهای آفریقایی