علی باقری: توپ در زمین آمریکا است نه ایران

علی باقری: توپ در زمین آمریکا است نه ایران