سفر ضد ایرانی وزیر خارجه اسرائیل این بار به فرانسه

سفر ضد ایرانی وزیر خارجه اسرائیل این بار به فرانسه