تیم ایرانی مذاکره کنندگان اروپایی را غافلگیر کرد

تیم ایرانی مذاکره کنندگان اروپایی را غافلگیر کرد