نتانیاهو از مواضع ضد ایرانی نفتالی بنت شادمان شد

نتانیاهو از مواضع ضد ایرانی نفتالی بنت شادمان شد