قدم اول آمریکا برای رفع تحریم ها در مذاکرات وین

قدم اول آمریکا برای رفع تحریم ها در مذاکرات وین