تأکید وزیر امور خارجه چین بر لزوم رفع تحریم ها

تأکید وزیر امور خارجه چین بر لزوم رفع تحریم ها