ماجرای درگیری مرزی ایران و طالبان از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه

ماجرای درگیری مرزی ایران و طالبان از زبان سخنگوی وزارت امور خارجه