بازگشت رنگ آبی به رنگبندی شهرستان‌ها/ کاهش چشمگیر مراجعه به مراکز درمانی / شمالغرب ایران همچنان پرخطر +نقشه و نمودار