جذب ۶۰ هزار مخاطب به سینما بدون بازیگر چهره

جذب ۶۰ هزار مخاطب به سینما بدون بازیگر چهره