آقای «تَکرار می‌کنم» اول شما پاسخگو باشید

آقای «تَکرار می‌کنم» اول شما پاسخگو باشید