بازار مسکن با همراهی دولت و مجلس سر و سامان می‌یابد

بازار مسکن با همراهی دولت و مجلس سر و سامان می‌یابد