قطارهای مترو به دلیل فرسودگی قطعا خطر آفرین هستند

قطارهای مترو به دلیل فرسودگی قطعا خطر آفرین هستند