خوبی دولت سیزدهم این است که خودش را عقل کل نمی‌داند

خوبی دولت سیزدهم این است که خودش را عقل کل نمی‌داند