وزیر کشور: یاد نوجوان شجاع ایذه‌ای در دل و جان ایرانیان ماندگار خواهد بود