دولت و مجلس در بسیاری از امور تفاهم و تعامل خوبی دارند

دولت و مجلس در بسیاری از امور تفاهم و تعامل خوبی دارند