۳ عضو هیأت مدیره پرسپولیس صدری را مدیرعامل معرفی کردند

۳ عضو هیأت مدیره پرسپولیس صدری را مدیرعامل معرفی کردند