پرداخت ۲۵ میلیون یورو برای آزمون دشوار است

پرداخت ۲۵ میلیون یورو برای آزمون دشوار است