بانک مرکزی منابع ارزی خارج از کشور را به داخل بازگرداند