چرا شهباززاده پیشنهاد استقلال را نپذیرفت؟

چرا شهباززاده پیشنهاد استقلال را نپذیرفت؟