یک میلیون و ۱۷۸ هزار نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند

یک میلیون و ۱۷۸ هزار نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند