محمد محمدی: فروش نوبت اجرا لکه ننگ تئاتر کشور است که در دولت تدبیر و امید رخ داد/ هنرمندان تئاتر هیچ آینده‌ای برای هنر خود متصور نیستند