ارائه تسهیلات وزارت ارشاد از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد