مجتمع فنی تهران-کارگاه هدف گذاری …تعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزآموزشگاه موسیقی آوادیسگیربکس خورشیدی