اخطار تنها وظیفه شهرداری تهران در برابر ساختمان های ناایمن

اخطار تنها وظیفه شهرداری تهران در برابر ساختمان های ناایمن