قالیباف: در کنار محبت به اهل بیت باید از دشمنان زمان خود نیز برائت جوییم