وزرای دولت سیزدهم عملیاتی هستند/ تعامل تمام وزرا با کمیسیون فرهنگی