بورس با رشد ۲۰هزار واحدی کارش را به پایان رساند

بورس با رشد ۲۰هزار واحدی کارش را به پایان رساند