ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ به نام مصرف‌کنندگان و به کام رانت‌خواران