مردم کدام استان بیشتر سجامی شدند؟

مردم کدام استان بیشتر سجامی شدند؟