درخواست از دستگاه قضا برای رسیدگی به ماجرای کمبود پزشک

درخواست از دستگاه قضا برای رسیدگی به ماجرای کمبود پزشک