مبتلایان به سنگ کلیه چی بخورند؟

مبتلایان به سنگ کلیه چی بخورند؟