امکان پرداخت قسطی قبض برق برای مشترکان پرمصرف فراهم شد