دانشجویان پزشکی تحت پوشش رایگان بیمه تکمیلی قرار می‌‎گیرند

دانشجویان پزشکی تحت پوشش رایگان بیمه تکمیلی قرار می‌‎گیرند