با استقلال و هوادارانش لجبازی می‌کنند

با استقلال و هوادارانش لجبازی می‌کنند