خلعتبری: آقای گل لیگ نباید ۵۰۰هزار دلار بگیرد؟

خلعتبری: آقای گل لیگ نباید ۵۰۰هزار دلار بگیرد؟