اولین ابتلا به امیکرون در عربستان شناسایی شد

اولین ابتلا به امیکرون در عربستان شناسایی شد