کمیسیون قضایی مجلس نحوه رسیدگی به ادعای افراد درباره املاک را مشخص کرد