دشمن آنچه در میدان کسب نکرد را در جنگ اقتصادی دنبال می‌کند/ لزوم حمایت از بخش‌های خصوصی ایران و سوریه

دشمن آنچه در میدان کسب نکرد را در جنگ اقتصادی دنبال می‌کند/ لزوم حمایت از بخش‌های خصوصی ایران و سوریه