دستمزد کارگران مطابق با تورم نیست/ گرانی کالاها باحذف ارز ترجیحی

دستمزد کارگران مطابق با تورم نیست/ گرانی کالاها باحذف ارز ترجیحی